29.10.2010.

YANKO ZHELYAZKOV - Folk dances from north Bulgaria

01 Kajlasko horo          
02 Vitsko horo
03 Plevensko Gankino horo 
04 Sborensko horo
05 Zavrascanka            
06 Cerkezko horo
07 Atanasovska rcenica    
08 Zornisko horo
09 Plevenska rcenica      
10 Somovitsko horo
11 Dujmaska rcenica       
12 Dabovansko horo
13 Topolarska rcenica     
14 Gigensko horo
15 Pajdusko horo          
16 Ribenska rcenica
17 Bacvanka               
18 Brestenska rcenica
19 Plevensko horo         
20 Brestenska tropanka
21 Bucimis                
22 Horo Milkovcanka

SEVERNJASKI AKORDEON

Нема коментара:

Постави коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...