29.09.2010.

THEODOSII SPASSOV - WELKYA
Theodosii Spassov - Tum-pa-ta-ta, takun-ta-ta
Theodosii Spassov - Galeno horo
Theodosii Spassov - Rcenica - rckanica
Theodosii Spassov i Yanka Rupkina - Lalica
Theodosii Spassov - Momina muka
Theodosii Spassov - Kraj selo, na bairite
Theodosii Spassov i Yanka Rupkina - Unnamed
Theodosii Spassov - Njakude v Rodopite
Theodosii Spassov - Graovsko horo
Theodosii Spassov i Georgi Petrov - Bjal samolet
Theodosii Spassov - Manipulation
Theodosii Spassov - Balada za edna naduta gajda
Theodosii Spassov i Bojka Velkova - Welkya
P.S. Prijatelju, hvala za link (od pre 2 godine)

4 коментара:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...